Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  זיקת הנאה על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין

  במאמר זה נערוך סקירה ב"קליפת אגוז" של עורך דין מקרקעין על המושג "זיקת הנאה" לפי סע' 5 ל"חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969" – מהי זיקת הנאה? מה תוקפה המשפטי? כיצד מעניקים אותה? ועוד.

  עורך דין מקרקעין מסביר: מהי זיקת הנאה על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין?

  בנוסף נסביר מדוע לא כדאי להעניק זיקת הנאה ללא ליווי משפטי של עורך דין מקרקעין מקצועי, או משרד עורכי דין בישראל מתחום זה.

  תוכן עניינים

  "זיקת הנאה" – מהי?

  סע' 5 לחוק המקרקעין מגדיר "זיקת הנאה", כ"שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם". קרי: מדובר על הענקת זכות הנאה כלשהיא במקרקעין, אולם זכות זו לא מעניקה זכות בעלות עליהם.

  מקרקעין שניתנה בהם זיקת הנאה נקראים "מקרקעין כפופים".

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סע' 92 לחוק המקרקעין קובע, כי זיקת הנאה יכולה להינתן לטובת אדם פלוני, לטובת סוג בני אדם או לטובת הציבור, וכן גם לטובת מקרקעין, שיכונו "מקרקעין זכאים".

   לדוג': בעלים של מקרקעין יכול להעניק זכות מעבר במקרקעין שלו לבעלי חלקה שכינה, כך שהזכות היא לטובת המקרקעין ללא קשר לזהות הבעלים שלה.

   אילו סוגי הנאות ניתן לשעבד?

   זיקת הנאה יכולה להיות "חיובית", דהיינו: מטילה חובה לבצע פעולה, או "שלילית", דהיינו: מטילה חובה להימנע מביצוע פעולה.

   סע' 93 לחוק המקרקעין מונה ארבעה סוגי תכנים לזיקת הנאה:

   1. סע' 93(א)(1) – לבעל מקרקעין זכאים, או מי שניתנה לטובתו זיקה, זכות לשימוש ספציפי ומסוים במקרקעין הכפופים.

   2. סע' 93(א)(2) – בעל מקרקעין כפופים חייב להימנע מעשיית פעולה כלשהיא באותם מקרקעין, וגם לא לאפשר את עשיית אותה פעולה.

   3. סע' 93(ב) רישא – זיקת הנאה לטובת מקרקעין יכול שתקבע כי בעל המקרקעין הכפופים חייב לבצע בהם פעולה מסוימת. לדוג': בעלים של מקרקעין מתחייב להטות את הנחל הזורם בתוך המקרקעין שלו לנחלה הסמוכה אליו.

   4. סע' 93(ב) סיפא – בעל מקרקעין כפופים לא יהיה זכאי למנוע פעולה מסוימת במקרקעין הזכאים.

   מהן הדרכים ליצירת זיקת הנאה?

   דרך אחת היא מכוח הסכם. לשם יצירת הזיקה, יש צורך ברישום שלה אצל רשם המקרקעין.

   דרך שנייה היא זיקה מכוח שנים, לפי סע' 94 לחוק המקרקעין.

   זיקה מכוח שנים קמה בהתקיים ארבעה תנאים:

   1. טיב השימוש – על השימוש המסוים להיות אחד מארבעת התכנים שצוינו לעיל.

   2. שימוש גלוי – על השימוש בקרקע להיות גלוי לבעל המקרקעין ונוגד את זכות הבעלות שלו.

   3. משך השימוש – השימוש יהיה מעל 30 שנה ללא הפסק.

   4. בעל המקרקעין לא הביע הסתייגות בכתב.

   בהתקיים תנאים אלו, רשאי המשתמש לדרוש את רישומה של הזיקה.

   לפי סע' 96 לחוק המקרקעין, זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, אלא אם נקבעה לה תקופה קצובה בהסכם.

   מדוע חשוב לא להעניק "זיקת הנאה" ללא ייעוץ משפטי של עורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין בישראל מתחום זה?

   אדם מן השורה אינו מודע לכל ההשלכות המשפטיות שיש להענקת זיקת הנאה במקרקעין שלו, ולא תמיד צופה פני עתיד במעשיו מבחינה משפטית.

   זיקת הנאה

   לכן לא כדאי לקחת סיכונים בעניין זה, אלא לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין בישראל מתחום זה, מקצועי ומנוסה.

   לא קשה למצוא כיום עורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין בישראל מתחום זה, ולאור התחרות הגוברת בתחום ניתן גם למצוא משרד עורכי דין בישראל איכותי, מנוסה ומקצועי בתחום, במחיר טוב יחסית.

   לאור הסיכונים הטמונים בהענקת "זיקת הנאה" במקרקעין, מומלץ לא לחסוך בכסף ולשכור את שירותיו של משרד עורכי דין בתחום המקרקעין, או עורך דין מקרקעין פרטי, מהשורה הראשונה בתחום. מדובר, לטעמי, בהשקעה משתלמת לטווח ארוך, שיכולה לחסוך הרבה עוגמות נפש בעתיד.

   סיכום

   במאמר זה סקרנו "על קצה המזלג" את הנושא של "זיקת הנאה" במקרקעין. כאמור, מומלץ לא להעניק "זיקת הנאה" ללא ליווי משפטי צמוד של עורך דין מקרקעין, או משרד עורכי דין בישראל מתחום זה, מנוסה ומקצועי.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   זיקת הנאה - שאלות נפוצות

   מהי "זיקת הנאה"?

   על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין, זיקת הנאה היא "שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם". כלומר, הענקת כל זכות שהיא, מלבד בעלות, במקרקעין. על פי סעיף 92 לחוק המקרקעין, זיקת הנאה יכולה להיות מוענקת לטובת אדם ספציפי, לטובת סוג מסוים של בני אדם, לטובת הציבור כולו או לטובת מקרקעין (קרי, לגבי בעלים של מקרקעין מסוימים ללא תלות בזהות הבעלים).

   איך נוצרת זיקת הנאה?

   זיקת הנאה יכולה להיווצר, למשל, מכוח הסכם, ואז היא טעונה רישום אצל רשם המקרקעין. זיקת הנאה יכולה להיווצר גם מכוח שנים, כל עוד בעל המקרקעין לא התנגד לכך בכתב, השימוש יהיה יותר מ-30 שנים ללא הפסקה, השימוש במקרקעין צריך להיות גלוי לבעליו ונוגד את זכות בעלותו, וכן על הזכות להיות ראויה להוות זיקת הנאה (הנאה שלא מגיעה לכדי החזקה).

   מהן ההנאות הניתנות לשיעבוד?

   לפי סעיף 93 לחוק המקרקעין, ההנאות הניתנות לשיעבוד הן זכות לשימוש ספציפי במקרקעין, הימנעות מעשיית פעולה מסוימת במקרקעין וכן אי-אישור לעשיית פעולה זו על ידי אחרים, חובה לבצע פעולה מסוימת במקרקעין וכן אי-זכאות למנוע פעולה מסוימת במקרקעין הזכאים.

   האם זיקת הנאה ניתנת לביטול?

   סעיף 96 לחוק המקרקעין קובע שכל עוד לא נקבעה תקופה מסוימת בהסכם – זיקת ההנאה תקפה תמיד. ואולם, אם צד/היועץ המשפטי לממשלה מבקשים, לבית המשפט יש סמכות לבטל את זיקת ההנאה או לשנות את תנאיה. בית המשפט צפוי לעשות כן אם זיקת ההנאה לא הופעלה או אם חל שינוי במצב המקרקעין (גם הזכאים), או בנסיבות השימוש בזיקת ההנאה. אם לאדם נגרם נזק עקב ביטול זיקת ההנאה או שינוי תנאיה, בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי עבורו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף