Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  מתי קמה לך זכות ערעור בזכות על החלטת בית משפט

  קיבלת פסק דין בבית המשפט ואתה סבור כי נעשה לך חוסר צדק. האם יש לך זכות אוטומטית לערער על פסק הדין בערכאה גבוהה יותר? באיזה שלב ניתן להגיש את הערעור? ועל אלו שאלות דנה ערכאת הערעור? על ערעור בישראל במאמר שלפניכם.

  יש לך שאלה משפטית? קבל מענה מקצועי בפורום בתי משפט 

  מתי קמה לך זכות ערעור בזכות על החלטת בית משפט

  זכות הערעור היא אחת הזכויות החשובות במערכות משפט. שופטים הם בסך הכול בני אדם, ובהחלט יתכן שהם טעו בפסק הדין. אפשרות הערעור, אפוא, היא הדרך לתקן את הטעות על ידי פנייה לערכאה גבוהה יותר, שתבחן את פסק הדין.

  תוכן עניינים

  "מקורה של הזכות לערער נעוץ, בין היתר, בתפיסה כי החלטה אנושית עלולה להיות שגויה, וכמוה גם החלטות שיפוטיות. הערעור מהווה מעין רשת ביטחון ומערכת בקרה המקטינים – אף כי לא בהכרח מונעים – פגיעה בבעלי דין" (צוטט בבג"ץ 8194/08)

  עם זאת, לא תמיד ישנה זכות אוטומטית להגיש ערעור. ישנם מקרים בהם למרות שהנך בטוח שנעשה לך חוסר צדק, אין לך זכות להגיש ערעור. במקרים כאלה, עליך לבקש מבית המשפט את הרשות לערער, ורק בהינתן אישור תוכל לערער.

  ערעור בזכות

  ככלל, על כל פסק דין ישנה זכות לערער פעם אחת בערכאה גבוהה יותר. כך, למשל, אם ניתן פסק דין כנגדכם בבית משפט השלום, יש לכם זכות אוטומטית להגיש ערעור על פסק הדין בבית משפט המחוזי. כמו כן, אם ניתן פסק דין כנגדכם בבית משפט מחוזי, יש לכם יש לכם זכות אוטומטית להגיש ערעור על פסק הדין בבית משפט העליון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יוצא מן הכלל הוא פסק דין שנתקבל בבית משפט לתביעות קטנות. על פסק דין זה אין זכות ערעור אוטומטית, ועל בעל הדין לבקש מבית המשפט רשות לערער. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמדובר בתביעה בסדר גודל נמוך, והאינטרס של המערכת הוא להימנע מבזבוז משאבים יקרים על תביעות זוטרות.

   לאחר שהתקבלה ההחלטה בערכאת הערעור, אין זכות אוטומטית לערער גם עליה. עם זאת, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לערער על ההחלטה בערעור, ואם הבקשה מאושרת – ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בערעור.

   ערעור בזכות

   זכות אוטומטית לערעור בזכות – רק לאחר פסק דין סופי

   הזכות האוטומטית לערעור קיימת רק לאחר שכבר נתקבל פסק הדין הסופי, אולם כל עוד מתקיימים הדיונים בבית המשפט, לא ניתן לערער בזכות על הליך ביניים כזה או אחר.

   בית המשפט עשוי להורות במהלך הדיונים, ועוד בטרם נתקבל פסק הדין הסופי, על צעדים כאלה ואחרים, ולבעל הדין אין זכות אוטומטית לערער עליהם באופן מידי.

   משכך, אם הוא חש כי נעשה לו חוסר צדק בהליכי הביניים, עליו להמתין למתן פסק הדין הסופי ואז לערער עליהם במסגרת הערעור על פסק הדין.

   עם זאת, בעל הדין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לערער על הליכי הביניים. במידה ובית המשפט נותן לו רשות לכך, הוא יוכל להגיש ערעור מידי על הליך הביניים השרוי במחלוקת.

   ערכאת הערעור בדרך כלל אינה מתערבת בעובדות

   ככלל, ערכאת הערעור אינה דנה באמתותן של עובדות שהגיעו לבית המשפט הראשון.

   הנחת העבודה של ערכאת הערעור היא כי עדות או ראיה שנתקבלה בית המשפט הראשון – נכונה. תפקידה של ערכאת הערעור, אפוא, הוא לבחון את שיקול הדעת השיפוטי של השופטים בבית המשפט הראשון.

   במסגרת בחינת שיקול הדעת, ערכאת הערעור עשויה לשאול: האם ישנן ראיות נוספות שלא הובאו בחשבון? האם ההלכה עליה נסמך בית המשפט הראשון הובנה על ידו נכון? על פי התשובות לשאלות הללו תקבע ערכאת הערעור האם יש מקום לבטל את פסק הדין או את חלקו.

   ערעור בזכות - שאלות נפוצות

   מתי קיימת זכות ערעור על החלטת בית משפט?

   זכות ערעור על החלטת בית משפט, חלה, באופן כללי, באשר לכל פסק דין. הזכות קמה לאחר קבלת פסק הדין הסופי, ומשמעותה היא, למעשה, הגשת ערעור לערכאה גבוהה יותר. כלומר, אם פסק הדין ניתן בבית משפט השלום – ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי; אם פסק הדין ניתן בבית המשפט המחוזי – ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון. לצד זאת, ערעור על החלטת ערכאת הערעור – טעון אישור מבית המשפט.

   האם הזכות לערעור היא אוטומטית?

   כשפסק הדין הראשוני ניתן בבית משפט השלום או בבית המשפט המחוזי – הזכות לערעור היא אוטומטית (לאחר קבלת פסק הדין הסופי). ואולם, על פסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות, הזכות לערעור אינה אוטומטית אלא טעונה אישור מבית המשפט, עקב כך שכשם הערכאה, התביעות בהן היא דנה הן מזעריות יחסית, והמערכת שואפת להימנע מלבזבז משאבים על תביעות שכאלה.

   האם הערכאה שדנה בערעור מתערבת בעובדות המקרה?

   לא. הערכאה שדנה בערעור מניחה שעובדות המקרה, בהן דנה הערכאה הראשונה, הן נכונות, ולכן ערכאת הערעור למעשה בוחנת רק את שיקול דעת השופטים בערכאה הראשונה, ולא את עובדות המקרה.

   לאילו שיקולים מתייחסת ערכאת הערעור כדי לקבוע האם לקבל את הערעור?

   כדי לקבוע האם לקבל את הערעור או לא, שואלת ערכאת הערעור שאלות באשר לדיון שהתקיים בערכאה הראשונה, למשל: האם הערכאה הראשונה הבינה באופן נכון את ההלכה שעליה ביססה את החלטתה, האם הערכאה הראשונה התעלמה מראיות מסוימות וכדומה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף