Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  כיצד הופך עורך דין להיות גם נוטריון

  נוטריון הוא מי שעמד בתנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון, והוסמך על ידי ועדת הרישיונות שבדקה את עמידתו בתנאים אלה. 

  כיצד הופך עורך דין להיות גם נוטריון

  על מנת לקבל רישיון עורך דין, רצוי לעיין ראשית בחוק הנוטריונים, המונה את התנאים, החובות, הסמכויות (כגון אימות מסמך, תרגום נוטריוני..) ועוד, של עורך דין נוטריון ושל מי שברצונו להתקבל כנוטריון.

  תוכן עניינים

  התנאים הדרושים לקבלת רישיון נוטריון

  על פי חוק הנוטריונים, יעמוד בפני ועדת רישיונות לקבלת רישיון נוטריון, מי שכשיר לקבל רישיון נוטריון לאור התקיימות התנאים הבאים:

  1. אזרח ישראל או תושב קבע, על פי תנאי חוק הכניסה ישראל 1952.

  2. הינו חבר בלשכת עורכי הדין ועסק במשך עשר שנים לפחות במקצוע עריכת הדין, חמש וחצי שנים לפחות מתוכן – בישראל.

  3. הינו חבר בלשכת עורכי הדין ועסק במקצוע עריכת הדין במשך עשר שנים לפחות – שנתיים בישראל (לכל הפחות) ובקשתו לקבלת רישיון נוטריון הוגשה בתוך שבע שנים מיום שבו הפך לתושב ישראל.

  4. אינו בעל עבר פלילי שיש עמה קלון, בישראל או בניכר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   5. לא הושעה בעבר מחברות בלשכת עורכי הדין (בישראל) בהליכים משמעתיים (חריג: למעט על פי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין), ורישיון עורך הדין שברשותו לא בוטל. כמו כן, לא יעמוד בתנאי קבלת רישיון נוטריון מי שרישיונו הותלה במסגרת הליכים משמעתיים על פי חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי חוץ.

   6. נמצא ראוי לקבלת רישיון נוטריון על ידי ועדת הרישיונות, לאחר שזו בחנה, בין היתר, כל עונש משמעתי שהוטל עליו בעבר על פי חוק לשכת עורכי הדין או חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי חוץ בתקופה של עשר שנים בטרם מתן רישיון הנוטריון.

   7. אדם רשאי לקבל רישיון נוטריון אף אם הורשע כאמור, אך חלפו מאז שסיים לרצות את עונשו עשר שנים.

   ולאחר קבלת הרישיון

   לאחר קבלת רישיון הנוטריון המיוחל, על עורך דין נוטריון להוסיף את שמו בפנקס הנוטריונים, המפוקח על ידי שר המשפטים. בנוסף, עורך דין נוטריון ימסור דוגמא של חתימתו וחותמו, כקבוע בתקנות הנוטריונים, למי ששר המשפטים הסמיכו. על עורך דין נוטריון לשלם אגרה כקבוע בתקנות הנוטריונים.

   מהן סמכויותיו של עורך דין נוטריון?

   נוטריון מוסמך לבצע את הפעולות הבאות:

   1. לבצע אימות חתימה על גבי מסמך.

   2. לאשר כי פלוני החתום על מסמך, בשמו של אדם אחר, היה בעל ייפוי הכוח לעשות כן.

   3. לאשר כי העתק של מסמך הינו העתק נכון.

   4. לאשר כי תרגומו של מסמך הינו תרגום נכון (חוק הנוטריונים קובע כי תרגום נוטריוני יעשה בידי נוטריון הבקיא בשפת המסמך).

   5. לקבל תצהיר ולאשרו.

   6. לאשר כי פלוני נמצא בין החיים.

   7. לאשר כי רשימת מצאי נכונה.

   8. לבצע עריכה של העדה של מסמך סחיר.

   9. לערוך מסמך כאשר עריכתו דרושה או מותרת בחוק על ידי נוטריון.

   10. שימוש בסמכות הנוטריון על פי כל חוק אחר.

   לפי רשימה זו של סמכויותיו של עורך דין נוטריון, ניתן להסיק כי בשל סמכויות אלה, עשוי עורך דין נוטריון ליהנות מהגדלת היקף הכנסתו, שכן שירותיו של נוטריון ניתנים בתשלום.

   מהו תרגום נוטריוני?

   בהליכים משפטיים נדרש לעיתים תרגום נוטריוני עבור מסמכים הכתובים בשפה זרה. מאחר ופקידי הרשויות הממשלתיות ובתי המשפט אינם בהכרח דוברי השפה בה נרשם המסמך, יש להעביר לידיהם, לצד המסמך המקורי הכתוב בשפה זרה, אף את תרגום המסמך על ידי נוטריון, או שהתרגום נעשה על ידי מתרגם מקצועי אחר וקיבל את אישור הנוטריון כי התרגום נכון. לשם כך, יש כמובן לפנות לעורך דין נוטריון המסוגל לבצע תרגום נוטריוני משום שהינו בקיא בשפה בה כתוב המסמך הזר.

   תרגום נוטריוני, צריך שיתייחס אף לביטויים המקצועיים המופיעים פעמים רבות במסמכים. תרגום נוטריוני, משום חשיבותו המשפטית, לא די שיעשה באמצעות עורך דין נוטריון דובר השפה, אלא אף בידי נוטריון או אדם הבקיא במונחים המקצועיים המשולבים במסמך.

   לסיכום, על מנת לקבל רישיון נוטריון, יש לעמוד תנאים הקבועים בחוק הנוטריונים וכן לעבור בחינה של ועדת הרישיונות. אולם, עמידה בתנאים אלה עשויה בהחלט להשתלם כלכלית, לאור הפוטנציאל הכלכלי הגלום בהענקת שירותי נוטריון. תרגום נוטריוני, למשל, גם הוא יעשה על ידי נוטריון או יאומת על ידו, אך רק במידה והנוטריון בקיא בשפה בה בכתוב המסמך.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף