Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  תקנות הנוטריונים – סעיפים מרכזיים

  חוק הנוטריונים ותקנות נוטריונים מגדירים את התנאים לקבלת רשיון נוטריון. כמו כן מגדירים הם את תפקידי הנוטריון.

  תקנות הנוטריונים – סעיפים מרכזיים

  נוטריונים בישראל שואבים את סמכותם משני דברי חקיקה: חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים. חוק הנוטריונים מהווה את החקיקה הראשית בעניינו של נוטריון, בעוד תקנות הנוטריונים הן חקיקת המשנה המשלימה את החוק הראשי.

  תוכן עניינים

  תקנות, ככלל, נועדו לבאר את הוראות החקיקה הראשית תוך הסבר כיצד, הלכה למעשה, יש לבצע את הוראות החוק. חוק הנוטריונים קובע מי רשאי לכהן כנוטריון, מהן הסמכויות של נוטריון ועוד. תקנות הנוטריונים מקנות קווים מנחים כיצד על נוטריון לבצע את עבודתו, תוך שהן מכילות תוספות ובהן טפסים לדוגמא.

  בטרם נסקור את הסעיפים המרכזיים בתקנות הנוטריונים, חשוב להבין ראשית לכל, מיהו הנוטריון וכיצד מקבל הוא את רישיונו.

  מיהו נוטריון?

  נוטריון פועל מכוח חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים אך מיהו בעצם הנוטריון? נוטריון הוא עורך דין אשר הוסמך לבצע פעולות נוטריוניות שונות כאמור בחוק הנוטריונים. נוטריון מוסמך לאשר חתימה, לאשר מסמכים שונים, לתרגם מסמכים, לאשר נכונות תרגום (תרגום נוטריוני) ועוד. הוראות בדבר אופן הביצוע של הפעולות הנוטריוניות ניתן למצוא הן בחוק הנוטריונים והן בתקנות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם כל עורך דין מכהן גם כנוטריון? העובדה כי נוטריון הינו בהכרח עורך דין, גורמת לעיתים לבלבול כאשר ישנה נטייה לחשוב כי כל עורך דין הוא בהכרח גם נוטריון אך אין כך הדבר.

   קבלת רישיון נוטריון, כפי שנראה בהמשך הדברים, דורשת עמידה בתנאים שנקבעו בחוק הנוטריונים. היותו של אדם עורך דין אין משמעותה כי הוא מכהן גם כנוטריון.

   האישור הנוטריוני הוא בעל משקל רב בהליכים משפטיים בישראל. למעשה, כאשר אדם אוחז באישור נוטריוני, בידו הוכחה חותכת לאמור באישור ולא מוטלת עליו חובה להביא אל בית המשפט ראיות נוספות הנוגעות לאמור באישור.

   קבלת רישיון נוטריון

   כאמור, נוטריון יהיה תמיד עורך דין אך ההפך איננו נכון. קבלת רישיון נוטריון כרוכה בעמידה בקריטריונים שבחוק, על כן, רק עורך דין אשר עומד בתנאים, יוכל לקבל רישיון נוטריון.

   לשם קבלת רישיון, יש להגיש בקשה אל המחלקה לרישוי נוטריונים. חוק הנוטריונים הוא הקובע את תנאי הזכאות לכהן כנוטריון אך אופן הגשת הבקשה והכללים הנוגעים לה, מופיעים בתקנות הנוטריונים. זוהי דוגמא אחת המבהירה כיצד תקנות הנוטריונים משלימות את הוראות החוק.

   הגשת הבקשה תיעשה כמובן רק על ידי מי שעומד בתנאי החוק. מהם הקריטריונים לקבלת רישיון נוטריון:

   1. אזרחות ישראלית/תושבות קבע: לא ניתן לקבל רישיון נוטריון ישראלי אלא אם המועמד הוא בעל אזרחות ישראלית או לחילופין תושב קבע בארץ. הדבר נכון אגב, גם לקבלת רישיון עריכת דין בישראל.

   2. עורך דין בעל וותק: חוק הנוטריונים קובע כי קבלת רישיון נוטריון מותנית בוותק בעריכת דין של עשר שנים לפחות.

   3. חובת השתלמות: כל המבקש לקבלת רישיון נוטריון, חייב לעבור השתלמות מקצועית אשר יכולה להתבצע בכל שלב טרם קבלת הרישיון. ההשתלמות כרוכה בתשלום והיא בת 8 שעות לימוד.

   4. עבירות שיש עמן קלון: עורך דין אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון, לא יוכל לכהן כנוטריון. תנאי נוסף אשר מציג חוק הנוטריונים נוגע אל היחסים שבין עורך הדין ללשכה והוא קובע בין היתר, כי הוצאה מן הלשכה, מונעת מעורך דין להיות נוטריון.

   תקנות הנוטריונים – סעיפים מרכזיים

   נוטריון שואב את סמכותו לבצע פעולות נוטריוניות מכוח חוק הנוטריונים ומכוח תקנות הנוטריונים. מטרתן של התקנות היא להשלים את הוראות החוק, להראות כיצד לבצען הלכה למעשה ולדון בעניינים אשר החוק לא דן בהם.

   תקנות הנוטריונים הראשונות הותקנו בשנת 1977 והן עוסקות בנושאים שונים הנוגעים לעבודתו של נוטריון ולסמכויותיו. במהלך השנים נוספו תקנות נוספות העוסקות בעניינים ספציפיים מאוד כגון שכרו של נוטריון, דרכי ביקורת לעבודתו ועוד.

   במאמר זה אנו מתייחסים אל תקנות הנוטריונים הכלליות אשר יצאו לאור בשנת 1977. תקנות הנוטריונים כוללות הוראות רבות אך אלו הם הסעיפים המרכזיים:

   1. סעיף 3: סעיף זה עוסק בהוכחת זכות חתימה. כאשר נוטריון נתבקש לאשר את חתימתו של פלוני בשמו של אדם אחר, תאגיד וכיו"ב, על הנוטריון לקבל הוכחה בכתב בדבר זכות החתימה של פלוני.

   2. סעיף 4: סעיף זה עניינו בבירור הכשרות המשפטית למשל, כאשר נוטריון נתבקש לאשר פעולה אשר נעשתה בפניו, עליו לבדוק ראשית לכל, אם העומד בפניו כשיר לביצוע הפעולה מבחינת גילו.

   3. סעיף 8: כאשר עומד בפני נוטריון אדם אילם, חירש או עיוור, על הנוטריון לציין עובדה זו באישורו וכמו כן, יציין את האופן בו השתכנע כי אותו אדם הבין את משמעות הפעולה.

   4. סעיף 17: נוטריון צריך לציין במסגרת האישור הנוטריוני, מהו השכר אשר גבה בעבור השירות.

   5. סעיף 30: סעיף זה שבתקנות, מפרט כיצד יש להגיש בקשה למתן רישיון נוטריון.

   תקנות הנוטריונים לצד חוק הנוטריונים, מהוות את הבסיס החוקי לפעולותיו של נוטריון. במאמר זה, בואר מיהו נוטריון, כיצד מקבל נוטריון את רישיונו ומהם הסעיפים המרכזיים שבתקנות הנוטריונים.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף