Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  עבירות משמעת של נוטריונים

  נוטריון הוא עורך דין אשר הוסמך על ידי ועדת הרישיונות, לכהן כנוטריון. לנוטריון סמכויות רבות, המנויות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים. יודגש כי רשימת הסמכויות היא רשימה סגורה ועל כן, היא יכולה להשתנות רק באמצעות דבר חקיקה.

  עבירות משמעת של נוטריונים

  כוחו של האישור הנוטריוני מעיד על האמון הרב שרוכש המחוקק לנוטריון. מסמך משפטי אשר על גביו, חתימת נוטריון, מהווה ראייה בלתי ניתנת לסתירה. אין כל צורך בראייה נוספת אשר תוכיח את האמור במסמך, אלא די באישור הנוטריוני.

  תוכן עניינים

  בשל האמון שניתן בציבור הנוטריונים, ישנה חשיבות גדולה לפקח על עבודתם, לוודא כי זו מתבצעת על פי החוק והתקנות, וכמו כן, יש צורך בפיקוח משמעתי על מנת לשמור על טהרת המקצוע וכבודו.

  הנוטריון כפוף לפיקוח משמעתי של בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין. כאשר נוטריון עובר עבירת משמעת, יכול ותוגש כנגדו קובלנה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אם ביוזמתו או ואם על פי תלונה של אדם אחר.

  מהן עבירות המשמעת של הנוטריונים אשר בגינן יכול נוטריון לעמוד לדין משמעתי? כיצד מתמנה נוטריון לתפקידו ומהן סמכויותיו?

  עבירות משמעת של נוטריון

  סעיף 34 לחוק הנוטריונים מונה את עבירות המשמעת אשר ביצוען, יכול להוביל להגשת קובלנה כנגד נוטריון. הקובלנה תוגש על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אם ביוזמתו ואם בעקבות תלונה שהוגשה נגד נוטריון על ידי אדם אחר.

  אלו הן עבירות המשמעת המנויות בסעיף 34:

  1. ביצוע הפעולה הנוטריוניות: נוטריון חייב לבצע את תפקידו על פי האמור בחוק הנוטריונים ובתקנות. אי קיום הוראות הדין או התרשלות מצד נוטריון, היא עבירת משמעת.

  2. כללי האתיקה: פרק ה' לחוק, דינו כללי האתיקה המקצועית החלים על נוטריון. אם עבר נוטריון על כללים אלו, יכול ויעמוד לדין משמעתי.

  3. שכר טרחה: שכרו של נוטריון קבוע בחוק ואין הוא רשאי לגבות שכר גבוה או נמוך מהשכר שנקבע, למעט מקרים בודדים.

  4. אישור כוזב: נוטריון אינו רשאי לתת אישור שהוא ידע או היה צריך לדעת שהינו כוזב.

  5. פעל ללא סמכות: אם נוטריון עשה פעולה, בעת מילוי תפקידו כנוטריון, אשר נעשתה ללא סמכות, זוהי עבירת משמעת.

  6. הרשעה: הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, היא עילה לדין משמעתי.

  נוטריון המבצע אחת או יותר מעבירות אלו, ייתכן ותוגש נגדו קובלנה לבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין. נוסף לעבירות המשמעת, מונה חוק הנוטריונים שתי עבירות פליליות המופיעות בסעיפים 47, 48 לחוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הראשונה היא סיוע לעבירה והיא קובעת כי נוטריון לא ישתמש בסמכותו לגבי מסמך, אם ידע כי המסמך נועד לביצועה של עבירה פלילית או שבעריכתו נעשתה עבירה פלילית. העובר על עבירה זו דינו 3 שנות מאסר או כדין האשם באותה העבירה, העונש החמור מבין השניים.

   העבירה השנייה, המנויה בסעיף 48 לחוק, היא איסור התחזות לנוטריון. אדם שאיננו מוסמך לכהן כנוטריון אך מתחזה להיות נוטריון, דינו מאסר של שלוש שנים.

   מינוי נוטריון

   נוטריונים מתמנים על ידי ועדת הרישיונות של משרד המשפטים. על מנת לכהן כנוטריון, יש לקבל רישיון נוטריון ולשם כך, יש להגיש בקשה בכתב. ועדת הרישיונות מתכנסת מספר פעמים בשנה, על פי כמות הבקשות המוגשות לה.

   מספרם של הנוטריונים בארץ גדול מאוד וגדל עם השנים.

   עורכי דין רבים בישראל מכהנים כנוטריונים. משרה זו מקנה להם מעמד מכובד ומקור פרנסה נוסף.

   הגשת בקשה לקבלת רישיון נוטריון לא יכולה להיות מוגשת על ידי כל עורך דין ויש לעמוד בדרישות הקבועות בסעיף 2 לחוק הנוטריונים, הוא סעיף הכשירות. ראשית כל, נוטריון הוא עורך דין אשר בעת קבלת רישיונו, עבד בעריכת דין, תקופה של לפחות עשר שנים. חברות בלשכת עורכי הדין אינה מספיקה ויש להראות לועדת הרישיונות, כי המועמד עסק בפועל בעריכת דין.

   שנית, נוטריון אינו יכול להיות שכיר בתפקידו. נוטריון הוא מעין רשות ציבורית ועל כן, ביקש המחוקק למנוע מצב על פיו שבוי הנוטריון בין הוראות החוק החלות עליו לבין הוראות מעסיקו.

   קבלת רישיון מותנית גם בעבר התנהגותי ללא רבב, הן מבחינת העדר עבר פלילי והן מבחינת העדר השעיה מלשכת עורכי הדין.

   סמכויות הנוטריון

   הנוטריון מוסמך, על פי חוק הנוטריונים לבצע פעולות רבות. הנוטריון הוא מעין רשות ציבורית המספקת שירותים ציבוריים חשובים ועל כן, שכרו קבוע בחוק והוא כפוף לכללי משמעת ואתיקה חמורים.

   סמכויותיו של נוטריון כוללות אימות חתימה, אישור על תצהיר והצהרות אחרות, מתן אישור חיים, תרגום נוטריוני ועוד.

   בסמכותו של נוטריון גם לאשר צוואה וכן לאשר הסכמי ממון בין בני זוג שטרם נישאו. טרם ייתן אישור נוטריוני, חייב נוטריון לוודא כי מבקש הפעולה מבין את משמעותה.

   בשל האמון הרב שניתן בנוטריונים, יש צורך בפיקוח משמעתי כדי לשמור על כבוד המקצוע. סעיף 34 לחוק הנוטריונים מונה מהן עבירות משמעת של נוטריון. כאשר נוטריון מבצע עבירת משמעת, ייתכן ותוגש נגדו קובלנה וייאלץ לעמוד לבין בפני בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף