Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט דיני המשפחה

  משפט דיני המשפחה

  תוכן עניינים

  צו ירושה

  צו ירושה הינו צו המצהיר על זכויות היורשים על פי דין. הצו אינו יוצר זכויות יש מאיין, אלא נותן תוקף משפטי ומחייב לזכויות היורשים מכוח חוק הירושה.

  צו ירושה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, שבאזור שיפוטו גר המנוח בטרם מותו, ומעמדו כפסק דין מחייב. במסגרת צו ירושה ניתן לזכויותיהם של היורשים מכוח הדין מעמד חוקי. צו ירושה.

  כולל את מועד פטירת המנוח ומקומה, את פרטיהם המזהים של היורשים וחלקיהם היחסיים בעיזבון המנוח. דינו של צו הירושה כדין פסק דין, ומכאן שניתן להציגו בעת העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, ועל פיו להעביר זכויות, כן ניתן להציגו לבנק ולחברות ביטוח, לשם קבלת זכויות כספיות, על פיו ומכוחו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רשם לענייני ירושה

   הרשם לענייני ירושה יושב כאגף נפרד במשרדי האפוטרופוס הכללי. לשכות הרשמים לענייני ירושה פזורות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.

   כשיר להתמנות לרשם לענייני ירושה, אחד מסגני האפוטרופוס הכללי , הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום. רשם לענייני ירושה מופקד על כל הבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, שבאזור שיפוטו גר המנוח בטרם מותו. תפקידיו של רשם לענייני ירושה בין היתר, הם לבחון האם קיימת למנוח צוואה וכן לפרסם הודעה ברשומות אודות הבקשה למתן צו, כאמור.

   התנגדויות למתן צו, גם הן מוגשות לרשם לענייני ירושה, אך אין בסמכותו לטפל בהן, והוא מעביר אותן, כמות שהן, לדיון בבית המשפט לדיני משפחה.

   נוסח צוואה

   חוק הירושה מכיר ב-4 סוגי צוואות, והן:

   1. צוואה בעדים – נוסח צוואה צריך להיערך בכתב, לכלול תאריך ולהיחתם על ידי המצווה ושני עדים, במעמד עריכת הצוואה.

   2. צוואה בכתב יד – על נוסח צוואה, רובו ככולו, להיכתב בכתב ידו של המצווה. הצוואה צריכה לכלול תאריך וחתימת המצווה.

   3. צוואה בפני רשות – נוסח צוואה המוגשת, בין בעל פה ובין בכתב, בפני שופט ו/או רשם של בימ"ש ו/או רשם לענייני ירושה ו/או בפני חבר של בית דין דתי ו/או נוטריון. אחד מהנ"ל יקריא בפני המצווה את נוסח צוואתו ואחרי שהאחרון אישר כי זו צוואתו על הרשות לאשר זאת על גבי הצוואה.

   4. צוואה בעל פה – צוואה הנערכת על ידי שכיב מרע, או מי שרואה עצמו כך, בנסיבות המצדיקות זאת. המצווה רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים. על העדים לרשום, בהזדמנות הראשונה, את נוסח הצוואה בזיכרון דברים ולציין את התאריך והנסיבות לצוואה, ולהפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. יש לדעת, כי כאשר חלפו 30 יום ממועד עשיית הצוואה, והמצווה עודו בחיים וחלפו הנסיבות המצדיקות עשיית צוואה שכזו, הצוואה בטלה.

   צו קיום צוואה

   צו קיום צוואה הינו צו משפטי הניתן לבקשת אחד היורשים על פי הצוואה, או כל צד מעוניין.

   צו קיום צוואה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, ונותן תוקף משפטי לצוואתו של המנוח. בצו קיום צוואה ניתן ביטוי חוקי לרצון המנוח כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו. דינו של צו קיום צוואה כפסק דין וניתן להעביר באמצעותו זכויות, בלשכת הרישום מקרקעין וכן בבנקים ובמוסדות ממשלתיים.

   כל בקשה לצו קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי, וכל המעוניין להתנגד לבקשה, מוזמן להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה, בתוך 14 יום, מיום הפרסום בעיתון.

   הרשם לענייני ירושה, אינו מוסמך לטפל בהתנגדויות, והוא מעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

   משמורת

   המונח משמורת אינו מופיע בחוק הישראלי, למעט באמנת האו"ם (החזרת ילדים חטופים). כאשר משתמשים במונח משמורת הכוונה ל'חזקה', המופיעה בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ועוסקת בתפקידי ההורים בכפוף לעיקרון טובת הילד.

   סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע את כלל השיתוף בין ההורים בהחזקת ילדיהם. אלא שבנסיבות בהן ההורים נפרדים, יש צורך לקבוע מי מביניהם יישא באחריות היומיומית לילד.

   בתי המשפט ייקבעו את מקום החזקת הילד, על פי עקרון "טובת הילד", זהו עיקרון העל ועיני כל נשואות אליו. בנסיבות בהן ההורים מסכימים ביניהם על החזקה, יכבדו, בתי המשפט הסכם זה, רק כאשר נוכחו לדעת כי ההסכם משקף את טובת הילד.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף