Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט דיני החוזים

  משפט דיני החוזים

  תוכן עניינים

  דוגמאות חוזים

  קיימים חוזים מכל הסוגים והמינים, שכן, חוזה, מטבעו, ערוך על פי רצון הצדדים, וככזה, ניתן לנסח ולערוך אותו כטוב בעיני המתקשרים בו. חופש ההתקשרות בחוזה, הוא הבסיס לכל מפגש של רצונות בין הצדדים המתקשרים בחוזה.

  ישנם דרכים שונות להתקשר בחוזה, חלקן בכתב וחלקן בעל-פה. ניתן אף להתקשר בחוזה על ידי התנהגות לאורך פרק זמן.

  הדרך השכיחה יותר להתקשרות היא באמצעות חוזה בכתב. ישנן מגוון רחב של דוגמאות חוזים, וביניהן, חוזה עבודה, חוזה שכירות, חוזה מכר וכו'.

  כלל, ניתן לערוך מגוון של דוגמאות חוזים, כל עוד הצדדים לחוזה מסכימים להן, ובלבד שהן אינן סותרות את תקנת הציבור ואינן נוגדות את החוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה שכירות דירה

   חוזה שכירות דירה הינו חוזה המקנה זכות שימוש בדירה לדייר, בתמורה לסכום כספי המשתלם מידי כל תקופה המוסכמת בחוזה.

   חוזה שכירות דירה, אינו בעל אופי קנייני, אלא מקנה זכות שימוש מוגבלת בזמן, בלבד. בסעיפי חוזה שכירות דירה חשוב לציין, מהם התנאים וההתחייבויות של כל אחד מהצדדים, השוכר והמשכיר, וביניהם, אופן התשלום ומועדו, תקופת הזמן לשכירות הדירה והאם היא כוללת אופציה להמשך, עירבונות וביטחונות כספיים, פגמים וליקויים במושכר ואופן הטיפול בהם, וכן האם חוק הגנת הדייר מחיל את הוראותיו על חוזה שכירות הדירה דנן וכו'.

   הפרת חוזה

   ישנו חוק ספציפי העוסק בעניין הפרת חוזה, והתרופות בגינה, והוא חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 .חוק זה מכיל הוראות המסייעות לנפגע מהפרת החוזה להיפצות על נזקו.

   החוק נותן מענה לנפגע מהפרת החוזה, וקובע בין השאר, תרופות כגון: אכיפת החוזה, ביטול החוזה ופיצויים לנפגע עקב ההפרה. הכול לפי נסיבות ההפרה ומהות החוזה.

   כאשר מדובר באכיפת חוזה, קובע החוק, שלא ניתן לאכוף הוראות חוזה, כאשר החוזה אינו בר ביצוע, כאשר מדובר בעבודה או שירות אישי וכן בנסיבות בהן, צו האכיפה ידרוש מידה בלתי סבירה של פיקוח מצד בית המשפט או לשכת ההוצל"פ.

   כן כולל החוק הוראה כללית המאפשרת לבית המשפט לא לאכוף חוזה כאשר אכיפתו אינה צודקת בנסיבות העניין.

   חוזה שותפות

   פירושו של חוזה שותפות הוא שהצדדים לביצוע החוזה מתקשרים ביניהם לצורך שותפות עסקית כלשהי.

   חוזה שותפות מכיל, בין שאר הוראותיו, את התנאים לשותפות, חובותיו וזכויותיו של כל שותף וכן קובע את אחוזו היחסי של כל שותף בשותפות וברווחיה.

   בנסיבות בהן חוזה השותפות שותק באשר לשיעורו היחסי של כל שותף, ההנחה המקובלת היא שהמדובר בשותפות בחלקים שווים. כן רצוי לכלול בחוזה השותפות,

   מהו תפקידו של כל שותף בשותפות, על אילו תחומים הוא מופקד, מהן סמכויותיו, וכן להגדיר מהי המטרה המשותפת ומהי התוכנית העסקית למימושה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף