Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  מהי זיקת הנאה מכוח שנים והאם ניתן לבטלה?

  בדיני הקניין בישראל ישנן 7 זכויות קנייניות: בעלות, שכירות ושאילה, זכות קדימה, משכנתא/משכון, עיכבון, נאמנות, וכן זיקת הנאה. 

  מהי זיקת הנאה מכוח שנים והאם ניתן לבטלה?

  זיקת הנאה, שהיא זכות שחלה במקרקעין בלבד (כמו גם זכות קדימה; יתר הזכויות חלות גם במקרקעין וגם במיטלטלין), יכולה להיווצר גם מכוח שנים. בכך יעסוק מאמר זה.

  תוכן עניינים

  זיקת הנאה – הצגה כללית

  בטרם התמקדות בזיקת הנאה מכוח שנים, יש להסביר, מהי בכלל זיקת הנאה.

  כאמור, מדובר בזכות קניינית החלה במקרקעין בלבד, והיא מאפשרת לשעבד נכס לשם הנאה, אך ללא זכות להחזיק בו. למשל, זכות לאדם לעבור בשטח מסוים, באופן חופשי לחלוטין, אך מלבד המעבר בשטח – אותו אדם לא יכול לעשות שום פעולה אחרת שקשורה לשטח הזה.

  זיקת ההנאה מוענקת על ידי בעל המקרקעין, ולפי סעיף 93 לחוק המקרקעין, זיקת הנאה כוללת ארבעה סוגים:

  • זכות לשימוש מסוים במקרקעין מסוימים (כמו דוגמת זכות המעבר בשטח מסוים)
  • מגבלות לביצוע פעולות במקרקעין כפופים על ידי הבעלים לטובת בעל זיקת ההנאה
  • חובת ביצוע של פעולות מסוימות במקרקעין על ידי הבעלים
  • בעל המקרקעין לא יכול למנוע ביצוע מסוימת במקרקעין הזכאים (לדוגמה, לא יכול למנוע רעש).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זיקת הנאה מכוח שנים

   אחת מהדרכים להיווצרות זיקת הנאה היא כאמור מכוח שנים. כך קובע סעיף 94 לחוק המקרקעין. זיקות הנאה מכוח שנים הן נדירות יותר מזיקות הנאה אחרות (למשל, זיקות הנאה הנוצרות באמצעות הסכם, מכוח הדין, או מחמת כורח).

   זיקת הנאה מכוח שנים אומרת שאם אדם השתמש בזיקת הנאה כלשהי לאורך 30 שנים, ובעל המקרקעין לא התנגד לכך, החוק מאפשר לאותו אדם להמשיך ולהשתמש באותה זיקת הנאה, גם ללא כל רישום. יש לציין, שזיקת הנאה מכוח שנים לא קיימת במקרקעין ציבוריים.

   כלומר, להיווצרות זיקת הנאה מכוח שנים יש מספר תנאים:

   • טיב הזכות: הזכות צריכה להיות ראויה להוות זיקת הנאה (הנאה שאינה מגיעה לכדי החזקה)
   • טיב השימוש: שימוש הנוגד לזכות הבעלים של המקרקעין הכפופים. שימוש אשר גלוי וחשוף לכל אדם ושנמצא בידיעתו הקונסטרוקטיבית של בעל המקרקעין הכפופים.
   • תקופת שימוש: תקופה של 30 שנים רצופות, אשר כוללת גם שימוש לסירוגין.
   • בעל המקרקעין לא התנגד לכך: בעל המקרקעין לא שלח הודעה בכתב למשתמש או הודעה כללית לציבור ובה מחה על קיומה של זיקת ההנאה.

   האם ניתן לבטל זיקת הנאה מכוח שנים?

   סעיף 96 לחוק המקרקעין קובע שכל עוד לא הוסכם אחרת, זיקת הנאה, מכל סוג שהוא, היא לתקופה בלתי מוגבלת. אם אחד הצדדים, או היועץ המשפטי, מבקש, רשאי בית המשפט לבטל זיקת הנאה עקב אחת מהסיבות הבאות:

   • הזכאי בעצמו הפסיק להשתמש בזיקת ההנאה
   • חל שינוי בנסיבות השימוש בזיקת ההנאה
   • חל שינוי במצב המקרקעין הכפופים/הזכאים (למשל, נבנה מבנה חדש)

   לבית המשפט יש שיקול דעת להעניק סעד ולפצות את מי שנגרם לו נזק כתוצאה מביטולה או משינויה של זיקת ההנאה.

   לסיכום, זיקת הנאה היא זכות הקניינית שחלה רק במקרקעין, והיא מאפשרת לשעבד נכס לשם הנאה, אך ללא זכות להחזיק בו.

   זיקת הנאה יכולה להיווצר, בין היתר, מכוח שנים, כלומר, אם אדם השתמש בזיקת הנאה מסוימת לאורך 30 שנים, ובעל המקרקעין לא הביע את התנגדותו לכך, רשאי אותו אדם, על פי החוק, להמשיך ולהשתמש בזיקת ההנאה, ללא צורך ברישום. הדבר לא קיים במקרקעין ציבוריים.

   כל עוד לא הוסכם אחרת, זיקת הנאה, הן מכוח שנים והן בכלל, היא לתקופה בלתי מוגבלת. ואולם, אם אחד הצדדים, או היועץ המשפטי, מבקש, בית המשפט רשאי לבטל את זיקת הנאה, למשל, עקב כך שהזכאי בעצמו הפסיק להשתמש בה, חל שינוי בנסיבות השימוש בה או חל שינוי במצב המקרקעין הכפופים או הזכאים.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף