Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  כיצד ממנים מנכ"ל לרשות מקומית?

  סעיף 169ב' לפקודת העיריות קובע את ההרכב של וועדת המכרזים לבחירת בכירים לעיריות, ביניהם המנכ"ל.מנכ"ל, לעומת בכירים אחרים כגון גזבר העירייה, יועץ משפטי, מהנדס, מנהל מחלקת החינוך ועוד, אינו נבחר בהליך מכרזי אלא רק על-סמך כשירותו לתפקיד, שנבחנת על-ידי אותה וועדת מכרזים. כיצד ממנים מנכ"ל לרשות מקומית? בשורות הבאות.

  תוכן עניינים

  מינוי מנכ"ל לרשות מקומית

  ראשית, מה זו רשות מקומית? מדובר בגוף האחראי על ניהול ענייני ישוב או קבוצת ישובים. מבין השירותים והנושאים שרשות מקומית מעניקה לתושביה ומטפלת בהם ניתן למנות רישוי עסקים, תכנון ומתן היתרי בניה בישוב, הפעלת מערכת החינוך, פינוי פסולת וניקוי רחובות, שירותי כבאות, אירועי תרבות קהילתיים ועוד.

  בין סוגי הרשויות המקומיות ניתן למצוא מועצות מקומיות, עיריות, מועצות אזוריות ומועצה מקומית תעשייתית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הליך מינוי משפטי של מנכ"ל לרשות מקומית ותנאי העסקתו מוסדר במסגרת החקיקה שחלה על הרשויות המקומיות, חוזרי מנכ"ל משרד הפנים והוראות של משרד האוצר. מינוי מנכ"ל הוא מינוי אישי וכמור אינו מחויב במכרז. ראש הרשות מביא את מינוי המנכ"ל לבחינה של עמידה בתנאי כשירות הקבועים לתפקיד המנכ"ל.

   תפקידו של מנכ"ל רשות מקומית

   תפקיד מנכ"ל של רשות מקומות הוא תפקיד מורכב ויוצא דופן בנוף משרות הניהול. הוא דורש ניסיון ניהולי, היכרות והבנה מעמיקה במגוון רחב של נושאים מוניציפליים. בנוסף, מסביר אלי לוטן (עו"ד) כי עליו לגלות יכולת לעבוד באופן צמוד ומערכתי עם גורמים שונים וגופים מכל המגזרים, האזרחי, הממשלתי העסקי ועם ארגונים הפועלים ללא כוונות רווח.

   אלו התפקידים אותם נדרש למלא מנכ"ל של רשות מקומית:

   • עליו להיות איש הביצוע של חזונו ומדיניותו של ראש הרשות.
   • ניהול שוטף של פעילות הרשות ומתן שירות מיטבי לתושבים.
   • ייצוג הרשות מול גופים חיצוניים והתנהלות במרחב הפוליטי והמקצועי.
   • פיתוח אזורי.

   פעולות שעל המנכ"ל לעשות עם כניסתו לתפקיד

   פגישה עם המנכ"ל היוצא.

   היכרות עם חזון הרשות המקומית.

   קבלת מידע על תוכניות עבודה קיימות ועל פרויקטים גדולים הנמצאים בתהליך עבודה.

   מפגש עם מנהלי המחלקות השונות.

   סקירה על ממשקים מול גורמים שונים ברשות.

   מעבר יסודי על תהליכים ואירועים אשר נדרשים לביצוע ברשות.

   לסיכום,

   הליך בחירה ומינוי של מנכ"ל לרשות מקומית הוא הליך איתור שאינו מכרז. וועדת האיתור עוסקת רק בהתאמתו של המנכ"ל המיועד מבחינת כישוריו, ובדיקה שאין ניגוד עניינים כלשהו במינויו וכי אינו פסול מלכהן בשל עבירה פלילית או חקירה משטרתית שמתנהלת נגדו.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף