Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  יעוץ משפטי לקוי והשלכותיו

  תפקידו של עורך הדין הוא להעניק יעוץ משפטי ללקוחותיו ועליו לעשות כן, על פי מומחיותו וניסיונו המקצועי. דיון על יעוץ משפטי לקוי, דורש הבחנה בין יעוץ לקוי ובין יעוץ רשלני.

  יעוץ משפטי לקוי והשלכותיו

  יעוץ משפטי לקוי הוא יעוץ שגוי אך כזה הנמצא במתחם הסבירות המקצועית ולכן, איננו יעוץ רשלני. עורך הדין יכול לטעות בשיקול דעתו, אך אין משמעות הדבר כי הפר את חובת הזהירות כלפי הלקוח.

  תוכן עניינים

  יש להדגיש כי תוצאה משפטית שאינה לרוחו של הלקוח, אין בה בהכרח, משום יעוץ משפטי לקוי או יעוץ רשלני ויש לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

  נוסף על זאת, יש להבהיר כי עורך הדין אינו יכול להבטיח מה תהיה הכרעתו של בית המשפט, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של השופט הדן בתיק. לכל היותר, יכול עורך הדין לצפות מהם סיכויי התביעה, על פי הראיות שבתיק ועל פי ניסיונו המקצועי הקודם, בתיקים דומים.

  מהי רשלנות מקצועית של עורך דין? מהן ההשלכות שלה? האם ניתן להימנע מקבלת יעוץ משפטי רשלני או לקוי?

  רשלנות מקצועית – מהי?

  מערכת היחסים שבין לקוח לבין עורך דינו, דורשת אמון רב כאשר הלקוח חושף בפני עורך הדין את כל פרטי המקרה ומצפה כי התוצאה המשפטית, בסוף ההליך, תהיה התוצאה האופטימאלית עבורו.

  חשוב להבין כי עורכי דין, אינם שונים מכל בעל מקצוע אחר, במובן זה שהם אינם חסינים מפני טעויות. כל עורך דין, מקצועי ובעל ניסיון רב ככל שיהיה, יכול לטעות בשיקול דעתו, כאשר הוא מעניק יעוץ משפטי ללקוחו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עורכי דין חייבים בחובת סודיות ונאמנות ללקוחותיהם ובביצוע מלאכתם, שומרים הם על מקצועיות מלאה ועל טוהר מידות. אולם, יכולים הם לטעות וכאשר ביצעו טעות מקצועית סבירה, אין המדובר ביעוץ משפטי רשלני ולכל היותר ניתן לומר כי מדובר ביעוץ לקוי.

   יעוץ רשלני הוא מקרה שבו עורך הדין פעל באופן בלתי סביר, אשר אינו עומד בסטנדרט העבודה התקין, המקובל במקצוע עריכת הדין, למשל:

   1. העדר ניסיון מקצועי : עורך דין אשר נטל על עצמו טיפול בתיק גדול ומורכב, כאשר אין לו הידע והניסיון המקצועי, לטיפול בתיק שכזה, יתכן ויעניק ללקוחו יעוץ משפטי לקוי. במקרה שכזה, אין המדובר בהתנהגות סבירה שכן על פי סטנדרט העבודה התקין, היה עורך הדין צריך לסרב לקבל את התיק לידיו מפאת חוסר ניסיונו.
   2. יציאה מתחום המומחיות : עורך דין אשר מתמחה בענף משפטי מסוים ואיננו בקיא בענפים אחרים, לא צריך לטפל, על פי סטנדרט העבודה הסביר, בתיקים אשר הנם מחוץ לתחום התמחותו. מתן יעוץ לקוי במקרה שכזה, יכול ותיחשב לרשלנות מקצועית.
   3. מחדל בביצוע פעולה : יעוץ רשלני אינו חייב להיות במעשה, אלא יכול להיות הוא גם במחדל. הימנעותו של עורך הדין מליידע את הלקוח באינפורמציה מסוימת או הימנעותו מביצוע פעולה נדרשת, יכול ויהיה יעוץ רשלני.

   במקרים מעין אלו, כאשר נגרם נזק ללקוח עקב רשלנותו של עורך הדין, יכול הוא להגיש תביעת פיצויים כנגד עורך הדין ובית המשפט יכריע האם התנהגותו של עורך הדין הייתה רשלנית או אם לאו.

   יעוץ משפטי לקוי – ההשלכות

   כאמור, יש להבחין בין יעוץ משפטי לקוי לבין יעוץ משפטי רשלני. יעוץ משפטי לקוי עלול לגרום לנזק ללקוח אך כל עוד מדובר בטעות סבירה, לא יטיל בית המשפט, על עורך הדין, אחריות בגין רשלנות מקצועית.

   בהעדר התנהגות רשלנית, נהג עורך הדין במסגרת חובת הזהירות ואף אם טעה בשיקול הדעת, אין מקום להטיל עליו אחריות.

   לעומת זאת, כאשר התנהגותו של עורך הדין, היוותה הפרה של חובת הזהירות, יורה בית המשפט על עורך הדין, לפצות את הלקוח.

   חשוב להבהיר כי במקרים בהם הייעוץ המשפטי, לא היה יעוץ רשלני, סביר להניח כי הנזק שנגרם ללקוח, לא היה נזק משמעותי שהרי טעות בשיקול הדעת אשר מצויה במתחם הסבירות, אין בה לרוב, כדי לגרוע מתוצאה משפטית טובה עבור הלקוח. במקרים של יעוץ משפטי לקוי שאינו רשלני, ההשלכה על הלקוח, אם קיימת כזו, היא מינימאלית.

   יעוץ משפטי לקוי – האם אפשר להימנע?

   קבלת יעוץ משפטי לקוי וחמור מכך, יעוץ משפטי רשלני, אינה סיטואציה רצויה. הקפדה על מספר כללים, טרם בחירת עורך דין, יכולה ללא ספק, להקטין משמעותית את הסיכוי ליעוץ לקוי:

   1. התמחות : יש לוודא כי הסוגיה המשפטית, מצויה בתחום התמחותו המרכזי של עורך הדין וכי הוא בעל ניסיון מקצועי רחב בתחום.
   2. סוג התיק : יש לתת את הדעת לגודלו של התיק ומורכבותו. במידה ומדובר בתיק סבוך, כדאי למסור את הטיפול בו, לעורך דין מיומן, בעל ניסיון בתיקים בסדרי גודל דומים.
   3. תקדימים : עורך דין אשר לקח חלק ביצירתם של תקדימים משפטיים, הוא עורך דין מנוסה ועל כן, פנייה אליו מקטינה מאוד את הסיכוי לקבלת יעוץ משפטי לקוי.

   כאשר עורך דין טועה בשיקול דעתו והדבר משפיע על התוצאה המשפטית, מדובר במתן יעוץ משפטי לקוי. יעוץ משפטי רשלני מתרחש רק כאשר פעל עורך הדין בניגוד לסטנדרט העבודה התקין, כאמור לעיל.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף