Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים בציורים

  זכויות יוצרים מוגנות בישראל על ידי חוק זכות יוצרים אשר נחקק בשנת 2007. ההגנה על זכויות יוצרים משמעה הטלת הגבלות על אחרים לעשות שימוש בלתי חוקי ביצירתו של אחר.

  זכויות יוצרים בציורים

  שימוש שחורג מן החוק פוגע בזכותו הקניינית של אדם ליצירה שלו. ההגנה על קניינו הרוחני של אדם איננה פשוטה אך חשיבותה גדולה שכן ההגנה על זכויות יוצרים נועדה לתת לנו תמריץ ליצירה ולהרחיב את אופקיה של החברה שלנו.

  תוכן עניינים

  נשאלת השאלה האם כל יצירה זוכה להגנה או שמא ישנן הגבלות על היצירות הזוכות להגנה בחוק. האם צייר למשל זוכה להגנה על ציוריו?

  הגנה על זכויות יוצרים – מתי?

  הדין באשר לזכויות יוצרים איננו מכיר בכל סוגי היצירות כזכאיות להגנה. על מנת שיצירה תיכנס בגדר ההגנה שמקנה החוק עליה לעמוד בשתי דרישות סף:

  1. יצירה מקורית – היצירה הנה של היוצר עצמו, מקור היצירה מצוי ביוצר והיא אינה מועתקת מיצירה אחרת. חשוב להדגיש כי גם אם ההעתקה נעשתה ברשות, אין המדובר ביצירה מקורית ועל כן היצירה המועתקת לא תזכה להגנה על ידי החוק. היצירה צריכה לבטא רעיון מקורי אך יודגש כי אין כל מניעה שהרעיון יגיע מהשראה של יצירה קיימת.

  2. יצירה מקובעת – היצירה המקורית צריכה להיות מקובעת בחפץ פיזי כלשהו לדוגמא שיר שהוקלט על תקליט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הגנה על זכויות יוצרים בציורים

   לאחר שהבנו את הדרישות הראשיות בהן כל יצירה צריכה לעמוד על מנת להיכנס בשערי החוק, נפנה להבין מתי ציור יזכה את יוצרו או את בעליו ( אם אין המדובר באותו אדם ) בהגנה. דרישת המקוריות היא דרישה מרכזית ועיקרית בזכויות יוצרים.

   במקרה של ציור, בוודאי שאלמנט זה הוא עליון בחשיבותו. אם לפנינו ציור שחלק מהותי ממנו הועתק מציור אחר הרי שאין זהו מקרה שיכול לעמוד בדרישת המקוריות.

   במידה ואין המדובר בהעתקה אלא בציור דומה אשר נעשה בהשראת ציור אחר, יש לבדוק האם קיימים הבדלים משמעותיים דיו בין הציורים בכדי שהציור שלפנינו יהווה יצירה מקורית.

   פיצוי ללא הוכחת נזק

   פגיעה בקניינו הרוחני של אדם יכולה להיות פגיעה קשה. למרבה הצער, לא תמיד פשוט להוכיח את הנזקים שנגרמים עקב הפגיעה הזו. בשל כך קיימת בחוק אפשרות לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק.

   החוק החדש יצר הבדל משמעותי בעניין זה לעומת החוק הקודם. לפני חקיקת החוק ב-2007, היה רף מינימאלי ומקסימאלי של פיצוי ללא הוכחת נזק. החוק החדש ביטל את הרף המינימאלי וקבע רק רף מקסימאלי.

   על פניו נדמה ששינוי זה הוא בהכרח שינוי לרעת היוצר שכן אין עוד פיצוי מינימאלי המובטח ליוצר משנפגע משימוש לא חוקי בקניין הרוחני שלו. יש שיאמרו כי ביטול רף המינימום לפיצוי משמעו זלזול בחשיבות של הזכות לקניין רוחני. אולם, לא תהיה זו אמירה מדויקת כל כך. מדוע? משביטל המחוקק את רף המינימום לפיצוי, נשאר לבית המשפט שיקול דעת רחב ביותר ועל כן יכול הוא לאבחן בין מקרים קשים יותר וקשים פחות.

   ביטול רף המינימום איננו מונע מאדם שנעשה שימוש בלתי חוקי ביצירתו, לקבל פיצוי ובית המשפט יבדוק את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

   למדנו על זכויות יוצרים בכלל ועל זכויות יוצרים בציורים בפרט, מקווים שלמדתם על חשיבותה של הזכות ועל הדרך לקבלת פיצוי בגין פגיעה בזכות זו.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף