Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  האם עריקות זה תיק פלילי?

  רישום פלילי הוא דבר שיכול להפריע בצמתים שונים בחיים. האם הרשעה בעבירת עריקות גוררת רישום פלילי? מה לגבי עבירות צבאיות אחרות כגון אי ציות להוראות המפקד, אלימות כלפי חייל או שימוש בלתי חוקי בנשק? ומהו 'רישום פלילי מופחת'? – על כך במאמר שלפניכם.

  האם עריקות זה תיק פלילי?

  "ככלל, הרשעה בבית דין צבאי גוררת אחריה רישום פלילי במשטרת ישראל. כמעט כל עבירה (ובכלל זאת עבירות של אלימות, גניבת, הוצאת רכוש או נשק מרשות הצבא, עבירות סמים ועבירת נפקדות) בה מורשע חייל גוררת רישום פלילי כאמור. לצד עבירות אלה קיימת רשימה קצרה של עבירות שהרשעה בהן לא תגרור רישום פלילי, ובכללן עבירת התנהגות שאינה הולמת, התנהגות מבישה, התרשלות ועבירת סירוב למסור דגימת שתן"

  (מתוך אתר הפרקליטות הצבאית)

  תוכן עניינים

  מקורה של חלוקה זו מצוי בתיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי. תיקון זה קובע כי במקרים מסוימים לא יהיה רישום פלילי כלל או שיהיה רישום פלילי מופחת. אגב, 'רישום פלילי מופחת' הוא מושג מחודש, ומשמעותו – בין השאר – מחיקת הרישום תוך 5 שנים ממועד ההרשעה.

  עבירות צבאיות קלות שאין עליהן רישום פלילי

  תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי ישנן עבירות צבאיות אשר אינן נושאות רישום פלילי. עבירות אלה, למרות העובדה שהן נחשבות עבירות פליליות, אינן גוררות רישום פלילי, מפני שהן נחשבות 'קלות' באופן יחסי.

  בין העבירות הללו: אי שמירתו של רכוש צבאי) סעיף 80 לחוק השיפוט הצבאי) ;התנהגות פרועה (סעיף 128(; התנהגות מבישה (סעיף 129); התנהגות שאינה הולמת) סעיף 130); ואי-קיום הוראות מחייבות (סעיף 133).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עריקות – מתי יש רישום פלילי?

   עבירת היעדרות ממושכת מהצבא מתוך כוונה שלא לחזור לשירות הצבאי, המכונה "עריקות", היא עבירה חמורה יותר, ובמקרים מסוימים היא גוררת רישום פלילי. הרישום הפלילי בעבירת עריקות תלוי בהרשעתו של החייל, בעונש שנגזר עליו ובהחלטתו של בית הדין – באופן הבא:

   • חייל שהורשע בעבירת עריקות ונידון לעונש עד שלושה חודשי מאסר – הרשעתו גוררת רישום פלילי מופחת, אלא אם כן בית הדין סבור, מטעמים שיירשמו, שהרשעתו צריכה לגרור רישום פלילי מלא.
   • חייל שהורשע בעבירת עריקות ונידון לעונש בין שלושה לששה חודשי מאסר – הרשעתו גוררת רישום פלילי מלא, אלא אם כן בית הדין סבור, מטעמים שיירשמו, שהרשעתו צריכה לגרור רישום פלילי מופחת.
   • חייל שהורשע בעבירת עריקות ונידון לעונש ששה חודשי מאסר ומעלה – הרשעתו גוררת רישום פלילי מלא, ואין לבית הדין אפשרות לשנות זאת.

   עבירות אחרות מסוג עוון

   בעבירות אחרות מסוג עוון, שאינן אחת מן העבירות המנויות לעיל, הרישום הפלילי תלוי רק בעונש שנגזר על החייל, ולבית הדין אין יכולת להתערב בכך. דוגמה לעבירות מסוג זה: אלימות כלפי חייל (סעיף 61 לחוק השיפוט הצבאי) גניבה מחייל (סעיף 84); שימוש בלתי חוקי בנשק (סעיף 85).

   בעבירות אלה, הרישום הפלילי נקבע באופן הבא: חייל שהורשע באחת מעבירות אלה ונידון לעונש אשר אינו כולל מאסר כלל, או שהוא כולל מאסר בכלא עד חודשיים ימים, או שהוא כולל מאסר בעבודה צבאית עד ארבעה חודשים, או שהוא כולל עונש מאסר שחלקו בכליאה וחלקו בעבודה צבאית, שאורכו הכולל הוא עד שלושה חודשים ואורכו של חלק הכליאה שבו הוא עד חודשיים  – הרשעתו גוררת רישום פלילי מופחת. לעומת זאת, חייל שנידון לעונש מאסר גבוה מכך – הרשעתו תגרור רישום פלילי מלא.

   בכל מקרה, וכאמור, בעבירות אלה אין לבית הדין שיקול דעת לגבי הרישום הפלילי, והרישום הפלילי הוא תוצאה ישירה של העונש שנגזר על החייל.

   *מעדיף לקבל מענה מקוון? שאל אותנו בפורום דיני צבא

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף