Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני עבודה: חוק פיצויי פיטורין, זכאות לדמי אבטלה, שעות נוספות

  מטרתם המרכזית של דיני העבודה היא להגן על העובד ולשמור על זכויותיו. הגנה זו באה לידי ביטוי בהטלת חובות שונות על המעביד. למשל, חוק פיצויי פיטורין קובע את חובת המעביד לשלם פיצויים לעובד, כאשר המעביד מפטרו.

  דיני עבודה: חוק פיצויי פיטורין, זכאות לדמי אבטלה, שעות נוספות

  חוק פיצויי פיטורין קובע כי הזכאות לפיצויים, קמה בסיומה של שנת עבודה אחת. אולם, יש להדגיש כי כאשר מעביד מפטר עובד, בסמוך לתום שנת עבודתו הראשונה, ישנה חזקה הניתנת לסתירה כי הפיטורים הם ניסיון להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין.

  תוכן עניינים

  חובה חשובה נוספת המוטלת על המעביד היא תשלום גמול שעות נוספות. חובה זו מנויה בחוק שעות עבודה ומנוחה. לעיתים קרובות, מעבידים אינם מקפידים על תשלום שעות נוספות כדין ועל כן, חשוב מאוד כי כל עובד יכיר את זכותו זו.

  מה קורה כאשר אדם איננו עובד? יש לבדוק זכאות לדמי אבטלה. כל תושב ישראל, המובטל שלא מבחירה, אשר גילו בין 20 ל – 67 והשלים תקופת אכשרה, זכאי לתשלום דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

  חוק פיצויי פיטורין – סעיפים מרכזיים

  עבור העובד, חוק פיצויי פיטורין, הוא אחד מן החוקים החשובים ביותר. עובד אשר פוטר, זכאי לקבל, עם פיטוריו, פיצויי פיטורין המחושבים על פי תקופת עבודתו.

  להלן, סעיפיו המרכזיים של חוק פיצויי פיטורין:

  1. הזכאות לפיצויי פיטורין: סעיף 1 לחוק, קובע כי מי שעבד שנה אחת רצופה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

  לעניין זה, קובע חוק פיצויי פיטורין, בסעיף 2, כי אירועים מסוימים, לא יפגעו ברצף העבודה, למשל, שביתה, מחלה ואבל. יש לציין גם כי הפסקה ארעית בעבודה, ללא ניתוק יחסי עובד – מעביד, או הפסקה במסגרתה נותקו יחסי עובד – מעביד, אך הפסקה זו אינה עולה על שישה חודשים , לא תפגע ברצף העבודה, לעניין פיצויי פיטורין.

  2. פיטורין לפני תום השנה: זכאותו של עובד לפיצויי פיטורין, קמה רק בתום שנה של עבודה. אולם, על מנת להגן על העובד, קבע המחוקק חזקה על פיה, פיטוריו של עובד הסמוכים לתום השנה הראשונה, יראו אותם כנעשו בכוונה, בכדי להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין לעובד. זאת במידה ולא הוכח אחרת. חזקה זו קבועה בסעיף 3 לחוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   3. פיצויים לעובד שהתפטר: חוק פיצויי פיטורין מזכה עובד בפיצויים, גם כאשר הוא מתפטר מעבודתו, בנסיבות מסוימות. לדוגמא, התפטר עובד בשל מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחה (סעיף 6), התפטרות לרגל מעבר דירה בעקבות נישואים או מעבר ליישוב חקלאי. (סעיף 8).

   4. הרעה מוחשית: סעיף 11 של חוק פיצויי פיטורין, עוסק באחד המקרים הנפוצים ביותר של התפטרות בדין מפוטר, המזכה בפיצויי פיטורין. זהו מצב שבו חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו של העובד, כך שלא ניתן לצפות ממנו להמשיך בעבודתו.

   5. שיעור פיצויי פיטורין: חוק פיצויי פיטורין קובע את שיעור הפיצויים, בסעיף 12. החוק מבדיל בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר. עובד במשכורת יקבל פיצויים המורכבים משכר של חודש אחד, עבור כל שנת עבודה ועובד בשכר, משכר של שבועיים לכל שנת עבודה. לעניין זה חשוב לציין, כי גם חלק של שנה, נכלל בחישוב ויינתן בעבורו, החלק היחסי.

   זכאות לדמי אבטלה

   מטרתם של דמי האבטלה, הם לדאוג למחייתו של אדם מובטל, עד להשתלבותו במעגל העבודה. חשוב לציין כי זכאות לדמי אבטלה הנה אך ורק למי שמובטל שלא מרצונו.

   כל תושב ישראלי, זכאי לדמי אבטלה, אם עומד הוא בתנאים של המוסד לביטוח לאומי. למעשה, התנאי המרכזי הוא תקופת אכשרה. שיעור דמי האבטלה ומשך תקופת הזכאות, תלויים ברמת השכר של המבוטח, בעבודתו האחרונה, בגילו ובמספר התלויים בו.

   קבלת דמי אבטלה, מצריכה הגשת תביעה לביטוח לאומי וכן התייצבות בשירות התעסוקה. כדאי להגיש את התביעה, בסמוך לסיום העבודה, על מנת שזכאותו של העובד לדמי אבטלה, תחל בהקדם האפשרי.

   גמול שעות נוספות

   חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את זכאותו של העובד לקבל גמול שעות נוספות. מטרתו של חוק זה הוא לוודא כי המעביד, משלם לעובד, תוספת תשלום, בגין שעות עבודה החורגות מיום העבודה הרגיל. סעיפים 16 ו – 17 לחוק קובעים מהו תשלום בעבור שעות נוספות.

   עבור שעתיים ראשונות של שעות נוספות, יקבל העובד תוספת של 25% לכל שעה. מעבר לכך, יקבל העובד תוספת של 50% לכל שעה.

   דיני עבודה מגנים על העובד וזכויותיו, על ידי הטלת חובות על המעביד. חוק פיצויי פיטורין,

   למשל, קובע את חובתו של המעביד לתשלום פיצויי פיטורין ואלו חוק שעות עבודה ומנוחה, מטיל על המעביד חובה לשלם גמול שעות נוספות. כאשר העובד מובטל שלא מבחירה, ישנה זכאות לדמי אבטלה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף